شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] واژہ “پرستار” يعنے: پ: پيمان بستن براے ايثار ر: رفتن بہ سوے خدمت خلق س: سخت وش ت: تميل نندہ ار طبيبان ا: الگوے او، زينب برے(س) ر: راضے از رحمت خدا پرستاران زحمتش روزتـون مبـار @shamem97
mp3 player شوکر
vertical_align_top